TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 19/7/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 19/7/2016 với những nội dung chính: Nuôi tôm trên cát nhiều hộ dân không có nước sinh hoạt; Phú Yên xử lý tình trạng nuôi tôm trái phép;...