TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 20/01/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 20/01/2016 có một số nội dung chính:Nông dân Nam Trung Bộ mất trắng vụ mai Tết.