TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 20/6/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 20/6/2016 với những nội dung chính sau: Nguy cơ độc hại từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Nguồn nước ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật...