TV& VIDEO

Khai mạc và biểu diễn nghệ thuật Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019: Tam Thanh biển gọi

  • Khai mạc và biểu diễn nghệ thuật Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019: Tam Thanh biển gọi.