TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 16/5/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 16/5/2016 với những nội dung chính sau: Đề xuất bổ sung một số đối tượng không chịu thuế GTGT; Mô hình du lịch nông trại ở Mỹ; Bắt đầu dán thẻ Etag thu phí đường bộ không dừng...