TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 20/4/2016

  • Chương trình Kinh tế - Thị trường ngày 20/4/2016 với những nội dung chính sau: VASEP đề nghị ngân hàng nhà nước sửa thông tư 24; Tận thu dừa non để bán ở Bình Định; Trung Quốc xác lập chuẩn giá vàng bằng đồng NDT...