TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 24/10/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 24/10 với nội dung: Quảng Ngãi giá cau cao nhất từ trước đến nay; Tây Nguyên người trồng sắn khó khăn vì mất mùa rớt giá.