TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Theo dòng thời sự - 13/9/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 13/9/2016 với nội dung chính: Sức dân trong giảm nhẹ thiên tai.