TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Theo dòng thời sự - 22/9/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 22/9/2016 với nội dung: Công bố danh mục hải sản an toàn của bộ y tế; ý kiến lo lắng của người dân về công bố chất lượng hải sản...