TV& VIDEO

Bản tin 16h - 23/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 23/01/2016 với những tin chính sau: Đại hội Đảng thảo luận các văn kiện Đại hội XII; Tình trạng rút ruột xăng dầu tại Phú Yên; Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp mang thai hộ...