TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 13/6/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 13/6/2018 với những nội dung chính: Đồng tình thu thuế tài sản không giải trình được nguồn gốc; Quảng Nam tái cơ cấu nhà máy Soda Chu Lai;...