TV& VIDEO

Tự hào miền Trung: Bác sỹ Võ Đức Chiến - Tiên phong xây dựng trung tâm lọc máu tiêu chuẩn Nhật Bản

  • Tự hào miền Trung: Bác sỹ Võ Đức Chiến - Tiên phong xây dựng trung tâm lọc máu tiêu chuẩn Nhật Bản.